EDUSTAJISTON SYYSKOKOUKSEN TIEDOTE 14.11.2022

Edustajiston kokous pidettiin 14.11.2022 TAMKin pääkampuksella tilassa B2-19. Kokouksessa käytiin läpi muun muassa vuoden 2022 toimintasuunnitelman toteutumista, hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2023 sekä päätettiin jäsen- ja liittymismaksun suuruudesta.

Ilmoitusasiat

  • Järjestäytymiskokous 22.11.
  • Tamkon ja Polamkin yhteissitsit 30.11.
  • Tamkon Tasting: SiipiBingo 23.11.
  • Tamkon Hangouts 21.11.

Edustajiston puheenjohtajiston toimintasuunnitelma ja tiimien kuulumiset

Kokouksessa käytiin läpi vuoden 2022 toimintasuunnitelma kohta kohdalta. Edustajiston puheenjohtajisto kertoi, mitkä toimintasuunnitelman kohdat ovat toteutuneet ja mitkä eivät sekä miksi jokin kohta ei ollut toteutunut. Suurin osa kohdista katsottiin toteutuneiksi, mutta muutama oli jäänyt toteutumatta.

Esimerkiksi edustajistovaalien yhteydessä vaalikonetta ei toteutettu, mutta vaaliviestintään ja sen saavutettavuuteen sekä monipuolisuuteen panostettiin. Myös edustajistovaalien äänestysprosentti saatiin tänä vuonna nousemaan. Edustajiston puheenjohtajisto on tänä vuonna ollut myös aktiivisesti mukana hallituksen jokapäiväisessä toiminnassa. Edustajiston viestintää on kehitetty saavutettavammaksi muun muassa päivittämällä kaikki kokouskutsut ja -tiedotteet suomeksi ja englanniksi nettisivuille. Edustajiston oman viestintäsuunnitelman luominen siirtyi ensivuodelle.

Tiimeillä ei uutta.

Hallituksen toimintasuunnitelma

Kokouksessa käytiin läpi vuoden 2022 toimintasuunnitelma kohta kohdalta. Jokainen hallituksen jäsen kertoi vuorollaan, mitkä toimintasuunnitelman kohdat ovat toteutuneet ja mitkä eivät sekä miksi jokin kohta ei ole toteutunut. Lähes jokaisen pestin kohdalla suurin osa toimintasuunnitelman kohdista oli toteutunut, oli muutamia kohtia, jotka olivat syystä tai toisesta jääneet toteutumatta.

Esimerkiksi Portti työelämään -rekrytointitapahtumaa on pyritty kehittämään ja laajentamaan. Tamkon historiaa ei tuotu juhlavuonna esille, koska valtakunnalliseen arkistoon ei päästy tutkimaan. Eduskuntavaaliehdokkaita on alettu jo tapaamaan. Tuutorointisektoria on kokonaisuudessaan viety eteenpäin muun muassa koulutusten kehittämisen kautta. Tamkon illanvietot on konseptoitu uudestaan ja ne ovat jatkossa Hangoutseja. Uuden konseptin myötä kävijämäärä on kolminkertaistunut. Suurta kulttuuritapahtumaa ei järjestetty johtuen hyvinvointi- ja kulttuurivastaavan vaihtumisesta kesken kauden. Vuosijuhlat järjestettiin ja ne onnistuivat hyvin. Alayhdistysohjesääntöä on aloitettu päivittämään, mutta työ jatkuu vielä ensi vuonna. Viestintävastaavan pesti on saatu jalkautettua, mutta työnkuva muotoutuu ja tarkentuu vielä ensi vuonna.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Toimintasuunnitelma ohjaa vuoden toimintaa. Toimintasuunnitelmaa on valmisteltu hallituksen ja edustajiston puheenjohtajiston toimesta evakossa. Toimintasuunnitelma on jaoteltu eri osioihin, joissa käydään muun muassa läpi eri pestien tehtävät. Ensi vuosi on kestävyyden vuosi ja toimintasuunnitelmassa on myös mainittu strategia kohdat ensivuodelle. Edustajisto teki toimintasuunnitelmaan muutamia muutoksia, joiden jälkeen hyväksyi toimintasuunnitelman ensi vuodelle.

Poliittinen ohjelma 2023–2024

Asia käsitellään edustajiston kokouksessa joulukuussa.

Jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus vuodelle 2023

Jäsenmaksu ja liittymismaksu pysyvät ennallaan.

Kokouspalkkiot ja luottamushenkilöiden palkkiot vuodelle 2023

Asia käsitellään edustajiston kokouksessa joulukuussa.

Portti työelämään -tapahtuman messukoordinaattorin palkkio

Asia käsitellään edustajiston kokouksessa joulukuussa.

Talousarvio vuodelle 2023

Asia käsitellään edustajiston kokouksessa joulukuussa.

Tilintarkastajien valinta

Tilintarkastajaksi valittiin hallituksen esityksen mukaan Tilintarkastus Lamberg Oy (HMT-yhteisö), jossa päävastuullisena tilintarkastaja Tatu Lamberg (HMT) ja tarvittaessa varatilintarkastaja tulee tilintarkastusyhteisön sisältä.

Vuoden 2023 edustajiston listakohtaiset varajäsenmäärät

Sääntöjen mukaan edustajiston syyskokouksessa tulee päättää seuraavan toimikauden edustajiston listakohtaiset virallisten varajäsenten määrä. Edustajisto päätti nostaa varajäseniksi kaikki, jotka eivät tulleet valituiksi vaaleissa. Edustajisto perusteli tätä muun muassa siten, että osa edustajiston jäsenistä valmistuu kesken kauden ja myös varajäsenet ovat tärkeitä.

Ota päivämäärät muistiin!

Seuraava edustajiston kokous järjestetään 2.12.2022 klo 12

(Uuden edustajiston järjestäytymiskokous 22.11.2022 klo 16.30 E1-06 auditoriossa TAMKin pääkampuksella)