YHTEYSTIEDOT

Kuntokatu 3, L-rakennus,
FI-33520 TAMPERE

+358 44 382 6561, toimisto(ät)tamko.fi
avoinna ma - pe kello 9.00 - 16.00

Säännöt

Säännöt on vahvistanut ammattikorkeakoululain mukaisesti Tampereen ammattikorkeakoulun rehtori Markku Lahtinen (päätöksellään 17. joulukuuta 2019).

 

Sisällys

1 § Opiskelijakunta

2 § Tarkoitus ja toiminta

3 § Jäsenet

3.1 Varsinaiset jäsenet

3.2 Kannatusjäsenyys

3.3 Kunniajäsenyys

3.4 Jäsenmaksut

3.5 Jäsenen erottaminen

4 § Edustajisto

4.1 Edustajistovaalit

4.2 Kokoukset

4.2.1 Sääntömääräiset kokoukset

4.3 Eroaminen

4.4 Esteellisyys

5 § Hallitus

5.1 Järjestäytyminen

5.2 Hallituksen kokoukset

6 § Opiskelijoiden edustus ammattikorkeakoulun hallituksessa

7 § Aloiteoikeus

8 § Päätöksenteko

9 § Työntekijät

10 § Asiakirjojen julkisuus ja valitusoikeus

11 § Talous

12 § Nimenkirjoittajat

13 § Sääntöjen muuttaminen ja voimassaoloTampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – säännöt1 § Opiskelijakunta

Opiskelijakunnan nimi on Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää myös lyhennettä Tamko. Opiskelijakunnan kotipaikka on Tampere. Opiskelijakunnan kieli on suomi.

Opiskelijakunta on itsehallinnollinen julkisoikeudellinen yhdistys, jonka toiminta perustuu ammattikorkeakoululain (14.11.2014/932) 41§. Opiskelijakunnan toimintaan sovelletaan yhdistyslakia (503/1989), mikäli ammattikorkeakoululaissa ei toisin säädetä.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Opiskelijakunnan tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään. Opiskelijakunnan tehtävänä on omalta osaltaan valmistaa opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen.

Opiskelijakunnan erityisenä tehtävänä on:

 • nimetä opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoululain 4 luvussa tarkoitettuihin ammattikorkeakoulun toimielimiin; sekä
 • osallistua tarvittaessa terveydenhuoltolain (1326/2010) 17 §:ssä säädetyn opiskeluterveydenhuollon ja sairausvakuutuslain (1224/2004) 13 luvun 11–14 §:ssä säädettyjen opiskelijan perusterveydenhuoltoa koskevien tehtävien toteuttamiseen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi opiskelijakunta:

 • voi saada nimiinsä oikeuksia, tehdä sitoumuksia, omistaa kiinteää omaisuutta ja osakkeita, vastaanottaa jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, kerätä asianomaisella luvalla varoja, harjoittaa anniskelutoimintaa, harjoittaa taloudellista toimintaa toimintansa rahoittamiseksi sekä toimia kantajana ja vastaajana
 • järjestää mm. kokouksia, seminaareja, koulutus- ja keskustelutilaisuuksia sekä voi harjoittaa mm. tiedotus-, julkaisu- ja kustannustoimintaa.

   

3 § Jäsenet

 

3.1 Varsinaiset jäsenet

Opiskelijakunnan varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelija. Varsinainen jäsen voi erota opiskelijakunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai ilmoittamalla siitä henkilökohtaisesti edustajiston kokouksessa.

3.2 Kannatusjäsenyys

Opiskelijakunnan kannatusjäseneksi voivat liittyä ne yksityiset henkilöt, yritykset ja yhteisöt, jotka haluavat tukea opiskelijakunnan toimintaa ja jotka hallitus hyväksyy kannatusjäseniksi. Kannatusjäsenellä ei ole oikeutta asettua ehdolle tai äänestää opiskelijakunnan vaaleissa. Kannatusjäsen ei voi toimia ammattikorkeakoululain (14.11.2014/932 41§) mukaisena opiskelijaedustajana.

3.3 Kunniajäsenyys

Kunniajäsenyys voidaan myöntää henkilölle, joka on merkittävästi edistänyt opiskelijakunnan tavoitteita tai muuten toiminut ansiokkaasti opiskelijakunnan hyväksi. Opiskelijakunnan edustajisto myöntää kunniajäsenyyden.

Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta. Kunniajäsenellä ei ole oikeutta asettua ehdolle tai äänestää opiskelijakunnan vaaleissa. Kunniajäsen ei voi myöskään toimia ammattikorkeakoululain (14.11.2014/932 41§) mukaisena opiskelijaedustajana.

Mikäli kunniajäsen myöhemmin täyttää varsinaisen jäsenen ehdot, menetellään varsinaisen jäsenen ehtojen mukaisesti, mikäli kunniajäsen haluaa olla varsinainen jäsen.

3.4 Jäsenmaksut

Edustajisto päättää vuosittain varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten jäsenmaksut seuraavalle vuodelle sekä liittyvien jäsenten liittymismaksun. Jäsenmaksu käsitellään omana kohtanaan ennen talousarvion käsittelyä edustajiston syyskokouksessa. Opiskelijakunnan hallitus päättää jäsenmaksun kantamistavasta ja -ajasta.

Opiskelijakunnan varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet ovat velvollisia suorittamaan edustajiston määräämän liittymis- ja jäsenmaksun. Jäsen, joka ei ole suorittanut jäsenvelvoitteitaan tai varsinainen jäsen, joka ei enää opiskele Tampereen ammattikorkeakoulussa, katsotaan eronneeksi.

3.5 Jäsenen erottaminen

Edustajisto voi kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä erottaa jäsenen, joka on menettelyllään opiskelijakunnassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut opiskelijakuntaa. Varsinaisen jäsenen erottamisessa noudatetaan yhdistyslain (503/1989) 14 § - 15 § mukaista menettelyä. Muun kuin varsinaisen jäsenyyden purkamisesta päättää hallitus yksinkertaisella enemmistöllä.

 

4 § Edustajisto

Opiskelijakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää lakisääteinen edustajisto. Edustajiston toimikausi on 1. tammikuuta - 31. joulukuuta. Edustajiston sihteerinä toimii opiskelijakunnan toiminnanjohtaja tai muu edustajiston määräämä henkilö.

Edustajiston tehtävänä on:

 • valita ja vapauttaa edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 • valita ja vapauttaa hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet
 • esittää Tampereen ammattikorkeakoulun hallitukseen valittavaa opiskelijajäsentä
 • valita opiskelijoiden edustajat muihin ammattikorkeakoululain luvussa 4 tarkoitettuihin ammattikorkeakoulun monijäsenisiin toimielimiin
 • valita ja vapauttaa tilintarkastajat ja heidän varahenkilönsä
 • hyväksyä talousarviot ja määritellä opiskelijakunnan talouden ja toiminnan suuntaviivat ja ohjeet
 • määrätä jäsenmaksujen ja liittymismaksujen suuruudet kaikille jäsenyyksille, joilla on jäsenmaksuvelvoite
 • merkitä tiedoksi hallituksen laatima ja esittelemä kirjanpitolain mukainen opiskelijakunnan tilinpäätös
 • merkitä tiedoksi hallituksen laatima ja esittelemä opiskelijakunnan toimintakertomus
 • päättää tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen vahvistamisesta
 • päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • hyväksyä tarvittavat säännöt
 • päättää asioista, jotka merkitsevät taloudellisen toiminnan oleellista supistamista tai laajentamista sekä päättää kiinteistöjen ostamisesta, myymisestä, kiinnittämisestä tai rakentamisesta
 • päättää sijoitustoiminnasta ja voi antaa valtuutuksen sijoitustoiminnan toteuttamisesta opiskelijakunnan hallitukselle
 • päättää varsinaisen jäsenen erottamisesta
 • päättää opiskelijakunnan virallisista tiedotuskanavista
 • päättää opiskelijakunnan liittymisestä sekä eroamisesta muihin oikeustoimikelpoisiin yhteisöihin.

4.1 Edustajistovaalit

Edustajistoon valitaan kaksikymmentäyksi (21) jäsentä. Edustajisto valitaan suhteellisella listavaalilla ehdolle asettuneista vaalikelpoisista jäsenistä. Jokainen äänioikeutettu on vaalikelpoinen edustajiston jäseneksi. Opiskelijakunnan vaaleissa äänioikeus on ainoastaan opiskelijakunnan jäsenvelvoitteen suorittaneella opiskelijakunnan varsinaisella jäsenellä. Opiskelijakunnan vaaleissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi (1) ääni, eikä ääntä voi valtakirjalla siirtää toiselle henkilölle.

Opiskelijakunnan vaalien järjestämisestä vastaa edustajiston valitsema keskusvaalilautakunta ja vaaleista määrätään tarkemmin edustajiston hyväksymässä vaaliohjesäännössä.

4.2 Kokoukset

Edustajiston jäsenellä on käytössään yksi (1) ääni. Varsinaisen edustajan ollessa estynyt tämän ääni siirtyy seuraavalle saman listan varajäsenelle. Mikäli listalla ei ole varajäseniä, niin estyneen edustajan ääni jää käyttämättä. Kokouksessa yksi (1) henkilö voi käyttää vain yhtä ääntä. Puheenjohtajan ollessa estynyt, puhetta johtaa varapuheenjohtaja.

Edustajiston kokous on kutsuttava koolle kun:

 • hallitus katsoo sen tarpeelliseksi
 • edustajiston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi
 • edustajisto niin päättää
 • vähintään kolme (3) edustajiston jäsentä sitä kirjallisesti esittämänsä asian vuoksi hallitukselta pyytää
 • vähintään kymmenesosa (1/10) opiskelijakunnan varsinaisista jäsenistä sitä kirjallisesti esittämänsä asian vuoksi edustajiston puheenjohtajalta vaatii
 • Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun hallitus sai todisteellisesti tiedon asiaa koskevasta pyynnöstä.

Edustajiston kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokous on asianmukaisesti koolle kutsuttu, paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet edustajiston jäsenistä on kokoustilassa läsnä.Opiskelijakunnan jäsenillä ja työntekijöillä on läsnäolo-oikeus edustajiston kokouksissa, ellei edustajisto ehdottomalla enemmistöllä päätä rajoittaa läsnäolo-oikeutta jonkin asian käsittelyn ajaksi.

Kutsu edustajiston kokoukseen on lähetettävä sähköpostitse Tampereen korkeakouluyhteisön myöntämään osoitteeseen vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta kaikille edustajiston jäsenille sekä varajäsenille. Esityslista on lähetettävä sähköpostitse Tampereen korkeakouluyhteisön myöntämään osoitteeseen viimeistään kolme (3) vuorokautta ennen kokousta kaikille edustajiston jäsenille sekä varajäsenille.

4.2.1 Sääntömääräiset kokoukset

Edustajisto kokoontuu vuosittain kolmeen (3) sääntömääräiseen kokoukseen: järjestäytymiskokoukseen 16. marraskuuta – 15. joulukuuta välisenä aikana, kevätkokoukseen huhtikuun loppuun mennessä sekä syyskokoukseen 15. marraskuuta mennessä.

Sääntömääräinen kokous ja kokoukset, joissa käsitellään sääntömuutoksia, tulee kutsua koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta opiskelijakunnan virallista tiedotuskanavaa käyttäen. Kutsussa on mainittava kaikki kokouksessa käsiteltävät sääntömääräiset asiat. Kokouksessa voidaan myös käsitellä kokouskutsun ulkopuolisia asioita, mikäli edustajisto niin kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä päättää.

Järjestäytymiskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • todetaan edustajiston kokoonpano
 • valitaan edustajiston keskuudesta puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt
 • valitaan opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi
 • valitaan opiskelijakunnan hallitus seuraavaksi toimikaudeksi
 • päätetään opiskelijakunnan hallituksen järjestäytymiskokouksen ajankohta
 • valitaan opiskelijakunnan keskusvaalilautakunta, ja sille puheenjohtaja, seuraavaksi toimikaudeksi
 • Päätetään opiskelijakunnan virallinen tiedotuskanava.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • käsitellään hallituksen valmistelema opiskelijakunnan toimintakertomus
 • käsitellään hallituksen laatima kirjanpitolain mukainen opiskelijakunnan tilinpäätös ja tilintarkastajien laatima tilintarkastuskertomus
 • vahvistetaan tilinpäätös
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • päätetään toimintasuunnitelma seuraavaksi toimikaudeksi
 • päätetään jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus seuraavaksi toimikaudeksi
 • päätetään seuraavan vuoden talousarvio
 • valitaan tilintarkastajat 11§ mukaisesti
 • päätetään seuraavan toimikauden kokouspalkkioiden suuruus ja luottamustoimijoiden palkkiot.4.3 Eroaminen

Edustajisto voi hajottaa itsensä ja määrätä toimeenpantavaksi uudet vaalit. Päätös edustajiston hajottamisesta ja uusista vaaleista on tehtävä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi (2) viikkoa. Päätöksen hyväksyminen vaatii yli puolet edustajiston kaikista äänistä molemmissa kokouksissa. Uusi edustajisto on valittava yhden (1) kuukauden kuluessa hajottamispäätöksestä jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hajotettu edustajisto hoitaa tehtäviään, kunnes uusi edustajisto on järjestäytynyt. Mikäli edustajiston puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja eroavat, edustajisto valitsee keskuudestaan uuden puheenjohtajiston ja valinnan jälkeen edustajistoa täydennetään varajäsenistä.

4.4 Esteellisyys

Opiskelijakunnan hallituksen jäsen tai työntekijä ei voi toimia samanaikaisesti edustajiston jäsenenä. Mikäli edustajiston jäsen valitaan hallitukseen tai opiskelijakunnan työntekijäksi, tulee hänen tilalleen edustajistoon varajäsen loppukauden ajaksi.

Jos edustajiston jäsen menettää vaalikelpoisuutensa tai muusta syystä eroaa edustajistosta kesken toimikautensa tai on esteellinen tai muuten estynyt osallistumasta edustajiston kokoukseen, tulee hänen sijaansa varajäsen siten, kuin vaaliohjesäännössä tarkemmin määrätään. Edustajiston jäsen katsotaan eronneeksi, mikäli hän on poissa ennakkoon ilmoittamatta kolmesta edustajiston kokouksesta.

 

5 § Hallitus

Opiskelijakunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää lakisääteinen hallitus. Hallituksen tehtävänä on johtaa opiskelijakunnan toimintaa, vastata opiskelijakunnan hallinnosta ja valvoa, että voimassa olevia säädöksiä noudatetaan. Hallituksen toimikausi on yksi kalenterivuosi. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja enintään kymmenen (10) jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajasta käytetään myös nimitystä opiskelijakunnan puheenjohtaja. Opiskelijakunnan toimihenkilö ei voi kuulua hallitukseen eikä edustajiston jäsen voi olla samanaikaisesti hallituksen jäsen. Hallituksen sihteerinä toimii opiskelijakunnan toiminnanjohtaja tai muu hallituksen määräämä henkilö.

5.1 Järjestäytyminen

Edustajiston järjestäytymiskokous valitsee opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtajan sekä muut hallituksen jäsenet.

Puheenjohtajan on saatava yli puolet vaalissa annetuista äänistä. Mikäli ensimmäisellä äänestyskierroksella kukaan ehdolla olevista ei saa yli 50% äänistä, käydään toinen vaalikierros. Toisella vaalikierroksella ehdokkaina on kaksi (2) ensimmäisellä kierroksella eniten ääniä saanutta ehdokasta. Mikäli toinen vaalikierros ei tuo ratkaisua, niin tilanteen ratkaisee arpa.

Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sopii keskinäisestä työnjaostaan. Hallituksen järjestäytymiskokouksen ajankohta määrätään edustajiston järjestäytymiskokouksessa § 6 mukaisesti. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan koollekutsumistavastaan.Jos edustajisto on vapauttanut hallituksen, edustajisto valitsee uuden hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Mikäli edustajisto vapauttaa hallituksen jäsenen tehtävistään kesken toimikauden, valitaan tarvittaessa uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Edustajiston vapauttaessa hallituksen puheenjohtajan tehtävästään kesken toimikauden, vapautuu samalla koko hallitus tehtävästään ja tilalle valitaan uusi hallitus jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Jos hallitus eroaa tai muusta syystä vapautetaan tehtävistään, se vastaa välttämättömistä hallitukselle kuuluvista tehtävistä siihen asti, kunnes uusi hallitus on järjestäytynyt. Edustajiston erotessa kesken toimikautensa hallitus vapautuu tehtävistään. Hallitus kuitenkin vastaa välttämättömistä hallitukselle kuuluvista tehtävistä siihen saakka, kunnes uusi edustajisto ja hallitus on järjestäytynyt.

5.2 Hallituksen kokoukset

Kokouskutsu toimitetaan Tampereen korkeakouluyhteisön myöntämään sähköpostiosoitteeseen viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Mikäli kutsu toimitetaan myöhemmin, täytyy puheenjohtajan ilmoittaa kokouksesta jokaiselle hallituksen jäsenelle henkilökohtaisesti.

Hallituksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hallituksen kokous on kutsuttava koolle seitsemän (7) päivän kuluessa myös silloin, kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä häneltä kirjallisesti pyytää.

Hallituksen kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokous on asianmukaisesti koolle kutsuttu ja paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet (½) hallituksen jäsenistä. Edustajiston puheenjohtajilla sekä opiskelijakunnan työntekijöillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Hallitus voi kokouksissaan vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä päättää käsitellä asian, josta ei ole mainittu esityslistassa. Jokaisella hallituksen jäsenellä on yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää vain henkilökohtaisesti.6 § Opiskelijoiden edustus ammattikorkeakoulun hallituksessa

Opiskelijakunnan edustajisto valitsee kokouksessaan ammattikorkeakoulun hallitukseen opiskelijaedustajan hallituksen toimikaudeksi kerrallaan.

Opiskelijaedustajan on oltava Tampereen ammattikorkeakoulun tutkintoon johtavassa koulutuksessa oleva opiskelija ja tarvittaessa todistettava se valintakokouksessa virallisella Tampereen ammattikorkeakoulun myöntämällä opiskelutodistuksella.

Mikäli henkilö täyttää vaalikelpoisuuden, sekä henkilökunnan että opiskelijoiden vaalissa, hänet merkitään henkilökunnan lopulliseen vaaliluetteloon, ja hänellä on vaalikelpoisuus ja äänioikeus vain Tampereen ammattikorkeakoulun hallituksen henkilökunnan edustajan vaalissa.7 § Aloiteoikeus

Jokaisella edustajiston jäsenellä tai vähintään kuudella (6) opiskelijakunnan jäsenellä on oikeus tehdä aloite edustajistolle. Aloite toimitetaan sähköisesti opiskelijakunnalle, ja se osoitetaan hallitukselle, joka antaa siitä lausunnon. Aloite käsitellään seuraavassa mahdollisessa edustajiston kokouksessa. Edustajiston kokouksessa käsitellään sellaiset aloitteet, jotka ovat saapuneet 30 päivää ennen kokousta.

Aloitteen ensimmäisellä allekirjoittajalla on oikeus tulla kuulluksi edustajiston ja hallituksen kokouksessa. Tehdystä päätöksestä on ilmoitettava aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa. Tehdystä päätöksestä on ilmoitettava aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle. Aloitteen hallitukselle voi tehdä jokainen opiskelijakunnan varsinainen jäsen.

 

8 § Päätöksenteko

Edustajiston ja hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, jos ei laissa tai näissä säännöissä jonkin asian kohdalla ole toisin säädetty. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi henkilövalinnoissa arpa. Henkilövalinnoissa käytetään suljettua lippuäänestystä. Äänestys on suoritettava suljettuna lippuäänestyksenä, mikäli yksikin kokouksen äänivaltainen edustaja sitä vaatii.

 

9 § Työntekijät

Opiskelijakunnan työntekijöitä ovat toiminnanjohtaja sekä tarpeelliseksi katsotut muut työntekijät. Toiminnanjohtaja johtaa opiskelijakunnan toimiston toimintaa ja toimii muiden työntekijöiden esimiehenä.

Toiminnanjohtajan valinnasta päättää hallituksen esityksestä edustajisto. Toiminnanjohtajan lähin esimies on hallituksen puheenjohtaja. Muista toiminnanjohtajan työsuhteeseen liittyvistä asioista päättää hallitus. Muiden työntekijöiden valinnasta sekä työsuhteisiin liittyvistä asioista päättää hallitus toiminnanjohtajan esityksestä.10 § Asiakirjojen julkisuus ja valitusoikeus

Opiskelijakunnan ammattikorkeakoululain 41 § nojalla tekemät päätökset ja laatimat asiakirjat ovat julkisia siten kuin Hallintolaissa (434/2003) ja laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) säädetään. Opiskelijakunnan muut asiakirjat ovat opiskelijakunnan jäsenille julkisia, jollei laissa tai näissä säännöissä toisin säädetä.

Opiskelijakunnan kiinteistötoimintaan tai liiketoimintaan liittyvät asiakirjat ja yksityisyyttä koskevat asiakirjat eivät ole julkisia. Asianosaisella on oikeus saada nähtäväkseen itseään koskevat asiakirjat.

Opiskelijakunnan toimielimen keskuudessa syntynyt ehdotus, mietintö, lausunto, muistio tai muu selvitys on kuitenkin julkinen, ellei toimielin julkisuuslain nojalla toisin päätä. Asiakirja, joka on valmisteltavana, ei ole julkinen.

Opiskelijakunnan jäsenillä on oikeus saada otteita opiskelijakunnan jäsenille julkisista opiskelijakunnan edustajiston, hallituksen ja toimielimien pöytäkirjoista. Näistä otteista on suoritettava hallituksen päättämien perusteiden mukainen maksu opiskelijakunnalle.

Jokaisella on oikeus valittaa opiskelijakunnan edustajiston, hallituksen ja vaalilautakunnan päätöksestä sillä perusteella, että hänen yksityistä oikeuttaan on loukattu. Opiskelijakunnan varsinaisella jäsenellä on myös oikeus valitukseen sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista, asetuksesta, säännöistä taikka muista opiskelijakuntaa koskevista määräyksistä poikkeavassa järjestyksessä tai mikäli päätös on muutoin lain, asetuksen tai opiskelijakuntaa koskevien määräysten vastainen.

Päätöksestä, joka on luonteeltaan yksinomaan asiain valmistelua tai toimeenpanoa, ei kuitenkaan saa valittaa. Opiskelijakunnan ammattikorkeakoululain 41 § nojalla tekemään päätökseen haetaan muutosta siten kuin muutoksenhausta ammattikorkeakoulun tekemään päätökseen ammattikorkeakoululain 41 §:ssä säädetään. Muilta osin noudatetaan yhdistyslain (503/1989) 32 § ja 33 § määräyksiä.

 

11 § Talous

Opiskelijakunta on kirjanpitovelvollinen. Kirjanpito on soveltuvin osin toteutettava Kirjanpitolaissa (1336/1997) tarkoitetulla tavalla.

Opiskelijakunnalla on joko tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastuksesta vastaa tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan on oltava auktorisoitu tilintarkastaja.

Opiskelijakunnan tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on laadittava kirjanpitolain mukainen tilinpäätös sekä toimitettava tilintarkastuksen suorittamiseksi tarvittavat asiakirjat tilintarkastajille kolmen (3) kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä.

Hallituksen tulee toimittaa tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä tehtyjen muistutusten johdosta laaditut selvitykset edustajistolle viimeistään edustajiston kevätkokouskutsun yhteydessä.

 

12 § Nimenkirjoittajat

Opiskelijakunnan nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

 

13 § Sääntöjen muuttaminen ja voimassaolo

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää edustajisto. Sääntöjen muuttamisesta on päätettävä kahdessa (2) perättäisessä kokouksessa, joiden välissä on oltava vähintään kaksi (2) viikkoa. Kummassakin kokouksessa muutosehdotuksen on saatava vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) edustajiston kokonaisäänimäärästä. Sääntöjen muuttamisesta on ilmoitettava kokouskutsussa.

Opiskelijakunnan säännöt astuvat voimaan ammattikorkeakoulun rehtorin vahvistuksesta ja ovat voimassa toistaiseksi.************

Säännöt hyväksytty kahdessa peräkkäisessä Tamkon edustajiston kokouksessa. Ensimmäisen kerran säännöt hyväksyttiin edustajiston kokouksessa 12.11.2019 ja toisen kerran 10.12.2019.

Tampereen ammattikorkeakoulun rehtori Markku Lahtinen on vahvistanut nämä säännöt 17.12.2019.