YHTEYSTIEDOT

Kuntokatu 3, L-rakennus,
FI-33520 TAMPERE

+358 44 382 6561, toimisto(ät)tamko.fi
avoinna ma - pe kello 9.00 - 16.00

Säännöt

Säännöt on vahvistanut ammattikorkeakoululain mukaisesti Tampereen ammattikorkeakoulun rehtori Markku Lahtinen (päätöksellään 17. elokuuta 2016).

 

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - Säännöt

1 § Opiskelijakunta

Opiskelijakunnan nimi on Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää lyhennettä Tamko. Opiskelijakunnan kotipaikka on Tampere. Opiskelijakunnan kieli on suomi.

Opiskelijakunta on itsehallinnollinen julkisoikeudellinen yhdistys, jonka toiminta perustuu ammattikorkeakoululain (14.11.2014/932) 41 §:ään. Opiskelijakunnan toimintaan sovelletaan yhdistyslakia (503/1989), mikäli ammattikorkeakoululaissa ei toisin säädetä.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Opiskelijakunnan tarkoituksena on:

 • toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä
 • valita opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen
 • valita edustajat muihin ammattikorkeakoululain 4:ssä luvussa tarkoitettuihin ammattikorkeakoulun monijäsenisiin toimielimiin
 • osallistua ammattikorkeakoulun muuhun toimintaan
 • vaalia Pirkanmaan ja Tampereen ammattikorkeakouluja edeltäneiden oppilaitosten opiskelijatoiminnan perinteitä

Tarkoituksensa toteuttamiseksi opiskelijakunta:

 • voi saada nimiinsä oikeuksia, tehdä sitoumuksia, omistaa kiinteää omaisuutta ja osakkeita, vastaanottaa jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, kerätä asianomaisella luvalla varoja, harjoittaa anniskelutoimintaa, harjoittaa taloudellista toimintaa toimintansa rahoittamiseksi sekä toimia kantajana ja vastaajana
 • järjestää mm. kokouksia, seminaareja, koulutus- ja keskustelutilaisuuksia sekä voi harjoittaa mm. tiedotus-, julkaisu-, ja kustannustoimintaa.

3 § Jäsenet

Opiskelijakunnan jäseneksi voi liittyä jokainen Tampereen ammattikorkeakoulun päätoiminen opiskelija. Opiskelija on päätoiminen suorittaessaan alempaan tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta. Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Varsinainen jäsen voi erota opiskelijakunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai ilmoittamalla siitä henkilökohtaisesti edustajiston kokouksessa.

Opiskelijakuntaan voi kuulua myös kannatusjäseniä. Opiskelijakunnan kannatusjäseniksi voivat liittyä ne yksityiset henkilöt ja oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea opiskelijakunnan toimintaa ja jotka hallitus hyväksyy kannatusjäseniksi.

Opiskelijakunnan varsinaiset jäsenet sekä kannatusjäsenet ovat velvollisia suorittamaan edustajiston määräämän liittymis- ja jäsenmaksun. Varsinainen jäsen, joka ei ole suorittanut jäsenvelvoitteitaan tai joka ei enää opiskele Tampereen ammattikorkeakoulussa, katsotaan eronneeksi.

Edustajisto voi kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä erottaa jäsenen, joka on menettelyllään opiskelijakunnassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut opiskelijakuntaa. Varsinaisen jäsenen erottamisessa noudatetaan yhdistyslain (503/1989) 14 § - 15 § mukaista menettelyä. Kannatusjäsenyyden purkamisesta päättää hallitus yksinkertaisella enemmistöllä.

4 § Opiskelijoiden edustus ammattikorkeakoulun hallituksessa

Opiskelijakunnan edustajisto valitsee kokouksessaan ammattikorkeakoulun hallitukseen opiskelijaedustajan hallituksen toimikaudeksi kerrallaan.

Opiskelijaedustajan on oltava Tampereen ammattikorkeakoulun tutkintoon johtavassa koulutuksessa oleva opiskelija ja tarvittaessa todistettava se valintakokouksessa virallisella Tampereen ammattikorkeakoulun myöntämällä opiskelutodistuksella.

Mikäli henkilö täyttää vaalikelpoisuuden sekä henkilökunnan että opiskelijoiden vaalissa, hänet merkitään henkilökunnan lopulliseen vaaliluetteloon, ja hänellä on vaalikelpoisuus ja äänioikeus vain TAMKin hallituksen henkilökunnan edustajan vaalissa.

5 § Edustajisto

Opiskelijakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää lakisääteinen edustajisto. Edustajiston toimikausi on 1. tammikuuta - 31. joulukuuta. Edustajiston sihteerinä toimii opiskelijakunnan toiminnanjohtaja tai muu edustajiston määräämä henkilö.

Edustajiston tehtävänä on:

 • valita ja vapauttaa edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 • valita ja vapauttaa hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet
 • valita opiskelijoiden edustajat Tampereen ammattikorkeakoulun hallitukseen
 • valita opiskelijoiden edustajat muihin ammattikorkeakoululain 4:ssä luvussa tarkoitettuihin ammattikorkeakoulun monijäsenisiin toimielimiin, kuten tutkinto- ja opintotukilautakunta
 • valita ja vapauttaa tilintarkastajat ja heidän varahenkilönsä
 • hyväksyä talousarviot ja määritellä opiskelijakunnan talouden ja toiminnan suuntaviivat ja ohjeet
 • määrätä jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus kaikille jäsenryhmille
 • merkitä tiedoksi hallituksen laatima ja esittelemä kirjanpitolain mukainen tilinpäätös
 • merkitä tiedoksi hallituksen laatima ja esittelemä opiskelijakunnan toimintakertomus
 • päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta
 • päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • hyväksyä tarvittavat säännöt
 • päättää asioista, jotka merkitsevät taloudellisen toiminnan oleellista supistamista tai laajentamista sekä päättää kiinteistöjen ostamisesta, myymisestä, kiinnittämisestä tai rakentamisesta
 • päättää varsinaisen jäsenen erottamisesta
 • päättää opiskelijakunnan virallisista tiedotustavoista sekä
 • päättää opiskelijakunnan jäsenyydestä muihin oikeustoimikelpoisiin yhteisöihin.

Edustajiston jäsenellä on käytössään yksi (1) ääni. Varsinaisen edustajan ollessa estynyt tämä voi luovuttaa äänensä valtakirjalla samalta ehdokaslistalta olevalle henkilölle. Puheenjohtajan ollessa estynyt puhetta johtaa varapuheenjohtaja ja puheenjohtajan varajäsen toimii edustajiston jäsenenä.

Edustajistoon valitaan kaksikymmentäyksi (21) jäsentä. Edustajisto valitaan suhteellisella listavaalilla ehdolle asettuneista vaalikelpoisista jäsenistä. Jokainen äänioikeutettu on vaalikelpoinen edustajiston jäseneksi. Opiskelijakunnan vaaleissa äänioikeus on ainoastaan opiskelijakunnan jäsenvelvoitteen suorittaneella opiskelijakunnan jäsenellä. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta.

Opiskelijakunnan vaalien järjestämisestä vastaa edustajiston valitsema keskusvaalilautakunta ja vaaleista määrätään tarkemmin edustajiston hyväksymässä vaaliohjesäännössä.

Opiskelijakunnan hallituksen jäsen tai toimihenkilö ei voi toimia samanaikaisesti edustajiston jäsenenä. Mikäli edustajiston jäsen valitaan hallitukseen tai opiskelijakunnan toimihenkilöksi, tulee hänen tilalleen edustajistoon varajäsen tämän hallituksessa toimimisen tai työsuhteen ajaksi.

Jos edustajiston jäsen menettää vaalikelpoisuutensa tai muusta syystä eroaa edustajistosta kesken toimikautensa tai on esteellinen tai muuten estynyt osallistumasta edustajiston kokoukseen, tulee hänen sijaansa varajäsen siten, kuin vaaliohjesäännössä tarkemmin määrätään. Edustajiston jäsen katsotaan eronneeksi, mikäli hän on poissa ennakkoon ilmoittamatta kolmesta peräkkäisestä edustajiston kokouksesta.

Edustajisto voi hajottaa itsensä ja määrätä toimeenpantavaksi uudet vaalit. Päätös edustajiston hajottamisesta ja uusista vaaleista on tehtävä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi (2) viikkoa. Päätöksen hyväksyminen vaatii yli puolet edustajiston kaikista äänistä molemmissa kokouksissa. Uusi edustajisto on valittava yhden (1) kuukauden kuluessa hajottamispäätöksestä jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hajotettu edustajisto hoitaa tehtäviään, kunnes uusi edustajisto on järjestäytynyt.

6 § Edustajiston kokoontuminen

Edustajisto kokoontuu vuosittain kolmeen (3) sääntömääräiseen kokoukseen: järjestäytymiskokoukseen 16. marraskuuta – 15. joulukuuta välisenä aikana, kevätkokoukseen huhtikuun loppuun mennessä sekä syyskokoukseen 15. marraskuuta mennessä. Sääntömääräinen kokous tulee kutsua koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta.

Järjestäytymiskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • todetaan edustajiston kokoonpano
 • valitaan edustajiston keskuudesta puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt
 • valitaan opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi
 • valitaan opiskelijakunnan hallitus seuraavaksi toimikaudeksi
 • valitaan opiskelijakunnan keskusvaalilautakunta seuraavaksi toimikaudeksi. Valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä keskusvaalilautakunnan jäsenet.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • käsitellään hallituksen valmistelema opiskelijakunnan toimintakertomus
 • käsitellään hallituksen laatima kirjanpitolain mukainen tilinpäätös ja tilintarkastajien laatima tilintarkastuskertomus
 • vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään sen aiheuttamista toimenpiteistä
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • päätetään toimintasuunnitelma seuraavaksi toimikaudeksi
 • päätetään jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus seuraavaksi toimikaudeksi
 • päätetään seuraavan vuoden talousarvio
 • valitaan tilintarkastajat 13§ mukaisesti
 • päätetään tarvittaessa ohjesääntöihin tehtävistä muutoksista
 • päätetään seuraavan toimikauden kokouspalkkioiden suuruus ja luottamushenkilöiden palkkiot.

Edustajiston kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokous on asianmukaisesti koolle kutsuttu ja paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet edustajiston jäsenistä.

Edustajiston kokous on kutsuttava koolle kun:

 • hallitus katsoo sen tarpeelliseksi
 • edustajiston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi
 • edustajisto niin päättää
 • vähintään kolme (3) edustajiston jäsentä sitä kirjallisesti esittämänsä asian vuoksi hallitukselta pyytää
 • vähintään kymmenesosa (1/10) opiskelijakunnan varsinaisista jäsenistä sitä kirjallisesti esittämänsä asian vuoksi edustajiston puheenjohtajalta vaatii
 • Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun hallitus sai todisteellisesti tiedon asiaa koskevasta pyynnöstä.

Opiskelijakunnan jäsenillä ja toimihenkilöillä on läsnäolo-oikeus edustajiston kokouksissa, ellei edustajisto ehdottomalla enemmistöllä päätä rajoittaa läsnäolo-oikeutta jonkin asian käsittelyn ajaksi.

7 § Hallitus

Opiskelijakunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää hallitus. Hallituksen tehtävänä on johtaa opiskelijakunnan toimintaa, vastata opiskelijakunnan hallinnosta ja valvoa, että voimassa olevia säädöksiä noudatetaan. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajasta käytetään myös nimitystä opiskelijakunnan puheenjohtaja. Opiskelijakunnan toimihenkilö ei voi kuulua hallitukseen. Hallituksen sihteerinä toimii opiskelijakunnan toiminnanjohtaja tai muu hallituksen määräämä henkilö.

Edustajiston järjestäytymiskokous valitsee opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtajan sekä muut hallituksen jäsenet. Puheenjohtajan on saatava yli puolet vaalissa annetuista äänistä. Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sopii keskinäisestä työnjaostaan.

Hallituksen kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokous on asianmukaisesti koolle kutsuttu ja paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet (½) hallituksen jäsenistä. Edustajiston puheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Hallitus voi kokouksissaan vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä päättää käsitellä asian, josta ei ole mainittu kokouskutsussa. Jokaisella hallituksen jäsenellä on yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää vain henkilökohtaisesti.

Jos edustajisto on vapauttanut hallituksen tai sen jäsenen tehtävistään kesken toimikauden, valitaan uusi hallitus tai tarvittaessa uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Edustajiston vapauttaessa hallituksen puheenjohtajan tehtävästään kesken toimikauden, vapautuu samalla koko hallitus tehtävästään ja tilalle valitaan uusi hallitus jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Jos hallitus eroaa tai muusta syystä vapautetaan tehtävistään, se vastaa välttämättömistä hallitukselle kuuluvista tehtävistä siihen asti, kunnes uusi hallitus on järjestäytynyt. Edustajiston erotessa kesken toimikautensa, hallitus eroaa.

8 § Kokousten koollekutsuminen

Kutsu edustajiston kokoukseen on lähetettävä sähköpostitse Tampereen ammattikorkeakoulun myöntämään osoitteeseen vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta kaikille edustajiston jäsenille ja lisäksi kokouksesta on ilmoitettava julkisesti opiskelijakunnan edustajiston päättämällä tavalla.

Kutsussa on mainittava kaikki kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouksessa voidaan myös käsitellä kokouskutsun ulkopuolisia asioita, mikäli edustajisto niin kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä päättää.

Hallituksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus kokous koolle seitsemän (7) päivän kuluessa myös silloin, kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä häneltä kirjallisesti pyytää.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen ajankohta määrätään edustajiston järjestäytymiskokouksessa § 6 mukaisesti. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan koollekutsumistavastaan.

9 § Aloiteoikeus

Jokaisella edustajiston jäsenellä tai vähintään kolmella (3) opiskelijakunnan jäsenellä on oikeus tehdä aloite edustajistolle. Aloite osoitetaan hallitukselle, joka antaa siitä lausunnon. Aloite käsitellään seuraavassa mahdollisessa edustajiston kokouksessa.

Edustajiston kevätkokouksessa on käsiteltävä sellaiset aloitteet, jotka on kevätkokouksessa käsiteltäväksi tarkoitettu ja jotka on toimitettu hallitukselle helmikuun aikana tai aiemmin. Edustajiston syyskokouksessa on käsiteltävä sellaiset aloitteet, jotka on syyskokouksessa käsiteltäväksi tarkoitettu ja jotka on toimitettu hallitukselle syyskuun aikana tai aiemmin.

Aloitteen ensimmäisellä allekirjoittajalla on oikeus tulla kuulluksi edustajiston ja hallituksen kokouksessa. Tehdystä päätöksestä on ilmoitettava aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa.

Aloitteen hallitukselle voi tehdä jokainen opiskelijakunnan varsinainen jäsen. Tehdystä päätöksestä on ilmoitettava aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle.

10 § Päätöksenteko

Edustajiston ja hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, jos ei laissa tai näissä säännöissä jonkin asian kohdalla ole toisin säädetty. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi henkilövalinnoissa arpa. Henkilövalinnoissa käytetään suljettua lippuäänestystä. Äänestys on suoritettava suljettuna lippuäänestyksenä, mikäli yksikin kokouksen äänivaltainen edustaja sitä vaatii.

11 § Toimihenkilöt

Opiskelijakunnan toimihenkilöitä ovat toiminnanjohtaja sekä tarpeelliseksi katsotut muut vakinaiset, määräaikaiset ja muut mahdolliset tilapäiset työntekijät. Toiminnanjohtaja johtaa opiskelijakunnan toimiston toimintaa ja toimii muiden toimihenkilöiden esimiehenä.

Toiminnanjohtajan valinnasta päättää hallituksen esityksestä edustajisto. Toiminnanjohtajan lähin esimies on hallituksen puheenjohtaja. Muista toiminnanjohtajan työsuhteeseen liittyvistä asioista päättää hallitus.

Muut toimihenkilöt valitsee ja heidän työsuhteisiinsa liittyvistä palvelussuhteen ehdoista päättää hallitus toiminnanjohtajan esityksestä.

12 § Asiakirjojen julkisuus ja valitusoikeus

Opiskelijakunnan ammattikorkeakoululain 41 § nojalla tekemät päätökset ja laatimat asiakirjat ovat julkisia siten kuin hallintolaissa (434/2003) ja laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) säädetään. Opiskelijakunnan muut asiakirjat ovat opiskelijakunnan jäsenille julkisia, jollei laissa tai näissä säännöissä toisin säädetä.

Opiskelijakunnan kiinteistötoimintaan tai liiketoimintaan liittyvät asiakirjat ja yksityisyyttä koskevat asiakirjat eivät ole julkisia. Asianosaisella on oikeus saada nähtäväkseen itseään koskevat asiakirjat.

Opiskelijakunnan toimielimen keskuudessa syntynyt ehdotus, mietintö, lausunto, muistio tai muu selvitys on kuitenkin julkinen, ellei toimielin julkisuuslain nojalla toisin päätä. Asiakirja, joka on valmisteltavana, ei ole julkinen.

Opiskelijakunnan jäsenillä on oikeus saada otteita opiskelijakunnan jäsenille julkisista opiskelijakunnan edustajiston, hallituksen ja toimielimien pöytäkirjoista. Näistä otteista on suoritettava hallituksen päättämien perusteiden mukainen maksu opiskelijakunnalle.

Opiskelijakunnan edustajiston, hallituksen ja vaalilautakunnan päätöksestä on jokaisella oikeus valittaa sillä perusteella, että hänen yksityistä oikeuttaan on loukattu, ja opiskelijakunnan varsinaisella jäsenellä myös sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista, asetuksesta tai säännöistä taikka muista opiskelijakuntaa koskevista määräyksistä poikkeavassa järjestyksessä tai että päätös on muutoin lain, asetuksen tai opiskelijakuntaa koskevien määräysten vastainen.

Päätöksestä, joka on luonteeltaan yksinomaan asiain valmistelua tai toimeenpanoa, ei kuitenkaan saa valittaa. Opiskelijakunnan ammattikorkeakoululain 41 § nojalla tekemään päätökseen haetaan muutosta siten kuin muutoksenhausta ammattikorkeakoulun tekemään päätökseen ammattikorkeakoululain 41 §:ssä säädetään. Muilta osin noudatetaan yhdistyslain (503/1989) 32 § ja 33 § määräyksiä.

13 § Talous

Opiskelijakunta on kirjanpitovelvollinen. Kirjanpito on soveltuvin osin toteutettava kirjanpitolaissa (1336/1997) tarkoitetulla tavalla.

Opiskelijakunnalla on joko tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastuksesta vastaa tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan on oltava auktorisoitu tilintarkastaja.

Opiskelijakunnan tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on laadittava kirjanpitolain mukainen tilinpäätös sekä toimitettava tilintarkastuksen suorittamiseksi tarvittavat asiakirjat tilintarkastajille kolmen (3) kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä.

Tilintarkastajien tulee antaa tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle kahden (2) viikon sisällä siitä, kun he ovat vastaanottaneet tilinpäätöksen ja siihen liittyvät asiakirjat. Hallituksen tulee toimittaa tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä tehtyjen muistutusten johdosta laaditut selvitykset edustajistolle viimeistään edustajiston kevätkokouskutsun yhteydessä.

14 § Jäsenmaksut

Edustajistolla on oikeus määrätä varsinaisten jäsenten sekä kannatusjäsenten suoritettavaksi vuotuinen jäsenmaksu sekä liittyville jäsenille liittymismaksu. Opiskelijakunnan hallitus päättää jäsenmaksun kantamistavasta ja -ajasta.

15 § Nimenkirjoittajat

Opiskelijakunnan nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

16 § Sääntöjen muuttaminen ja voimassaolo

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää edustajisto. Sääntöjen muuttamisesta on päätettävä kahdessa (2) perättäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä kokouksessa, joissa kummassakin muutosehdotuksen on saatava vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) edustajiston kokonaisäänimäärästä. Sääntöjen muuttamisesta on ilmoitettava kokouskutsussa.

Opiskelijakunnan säännöt astuvat voimaan ammattikorkeakoulun rehtorin vahvistuksesta ja ovat voimassa toistaiseksi.

 

Nämä säännöt on hyväksytty kahdesti Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajiston kokouksessa (20.4.2016 sekä 10.5.2016). Ammattikorkeakoululain 41 § mukaisen rehtorin vahvistuksen on tehnyt Tampereen ammattikorkeakoulun rehtori Markku Lahtinen 17.8.2016.