YHTEYSTIEDOT

Kuntokatu 3, L-rakennus,
FI-33520 TAMPERE

+358 44 382 6561, toimisto(ät)tamko.fi
avoinna ma - pe kello 9.00 - 16.00

Poliittinen ohjelma

Tamkon poliittinen ohjelma ohjaa opiskelijakunnan kunnallis- ja opiskelijapoliittista vaikuttamistyötä yhdessä Ryhmä 35 000 -edunvalvontaryhmän kunnallispoliittisen ohjelman kanssa.

Tamkon poliittinen ohjelma

Hyväksytty Tamkon edustajistossa 21.11.2018

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Tamko on kaikkien Tampereen ammattikorkeakoulussa TAMKissa opiskelevien lakisääteinen edunvalvoja. Opiskelijakunnan tarkoituksena on edistää opiskelijoiden asemaa ja tavoitteita TAMKissa, Tampereella ja Pirkanmaalla sekä valtakunnallisesti.

Opiskelijakunnalla on toimiakseen oltava riittävän laaja ja vakaa rahoituspohja. Opiskelijakunnan toimintaedellytyksenä on hyvä järjestäytymisaste, jotta opiskelijakunta toteuttaa lakisääteistä tehtäväänsä opiskelijoidensa edustajana.

 • Pyritään pitkällä aikavälillä vaikuttamaan siihen, että opiskelijakunnan jäsenyys on opiskelijalle kustannusneutraali
 • Opiskelijakunnan jäsenyys on vapaaehtoinen
 • Opiskelijakunnan toiminnan taloudelliset valmiudet on turvattava jäsenyysasteen muutoksista riippumattomiksi

Edunvalvontamme TAMKissa ja korkeakouluyhteisössä

Opiskelijakunta valvoo ammattikorkeakouluopiskelijoiden etuja Tampereen ammattikorkeakoulussa ja Tampereen korkeakouluyhteisössä. Edunvalvontaa toteutetaan edustamalla opiskelijoita koulutuksen suunnitteluun, valmisteluun ja arviointiin liittyvissä elimissä. Opiskelijakunta reagoi aktiivisesti mahdollisiin epäkohtiin ja muutostarpeisiin, pyrkien edistämään opiskelijan asemaa. Koulutus Tampereen ammattikorkeakoulussa on korkeatasoista ja valtakunnallisesti kilpailukykyistä.

Opiskelu ja koulutus

 • Koulutus ja korkeakoulupalvelut ovat laadukkaita.
 • Tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevat opiskelijat ovat keskenään tasavertaisessa asemassa
 • Opetushenkilökunnalla on riittävät pedagogiset valmiudet laadukkaan korkeakoulutasoisen opetuksen toteuttamiseksi
 • Opiskelijat ovat osa korkeakouluyhteisöä ja mukana sen kehittämisessä
 • Laadukas opinto-ohjausjärjestelmä takaa opiskelijalle riittävät valmiudet opiskeluun ja valmistumiseen
 • Harjoittelujaksot ovat laadullisesti tutkintoa tukevia
 • Ammattikorkeakoulututkinnot tunnistetaan korkeakouluyhteisössä laadukkaina, työelämälähtöisinä korkeakoulututkintoina.
 • Ammattikorkeakoulu on korkeakouluyhteisössä tiiviissä yhteistyössä toimiva itsenäinen toimija

Työllistyminen

 • Opetuksen työelämälähtöisyyttä kehitetään sisällyttämällä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta luontevaksi osaksi opetussuunnitelmia
 • Ammattikorkeakoulu tarjoaa opiskelijalle riittävät valmiudet koulutusta vastaavaan työllistymiseen ja työyhteisössä toimimiseen
 • Opiskeluaikana tarjotaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja työelämäyhteistyössä toimimiseen

Opiskelijaliikunta

 • Opiskelijaliikuntaan on tarjottavat riittävät resurssit
 • Opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksien kehittäminen on korkeakoulujen ja (maa)kuntien vastuulla
 • Opiskelijakunta ja ammattikorkeakoulu yhdessä luovat liikkumiseen kannustavan ympäristön

Opiskeluympäristö

 • Edistetään opiskelijoiden hyvinvointia
 • Opiskelijoiden kuormittuneisuus tunnistetaan ja tunnustetaan. Korkeakoulu tarjoaa valmiuksia uupumuksen tunnistamiseen ja sen hoitamiseen
 • Opiskelijakunnan koordinoima tuutoritoiminta tunnistetaan ammattikorkeakoulussa ja korkeakouluyhteisössä merkittävänä osana opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja opiskelukokemusta
 • Opiskelutilat ovat opiskeluun kannustavia ja niissä on huomioitu työergonomian sekä viihtyisyyden merkitys motivaatioon ja hyvinvointiin. Tilat mahdollistavat joustavan opiskelun sekä edesauttavat yhteisöllisyyttä
 • Korkeakouluyhteisö kannustaa ja omalta osaltaan edistää opiskelijakulttuuria

Edunvalvontamme Tampereella ja Pirkanmaalla

Suomen opiskelijaystävällisin kaupunki

 • Tampereen kaupunki on Suomen opiskelijaystävällisin kaupunki
 • Kaupunki panostaa itsensä kehittämiseen ja siten tarjoaa korkeakouluille nykyaikaisen, toimivan ja kannustavan toimintaympäristön
 • Opiskelijat huomioidaan kaupungin strategiassa ja toiminnassa merkittävänä osana kaupunkia
 • Kuntalaisille tarjottavat peruspalvelut ovat opiskelijoiden saavutettavissa
 • Kaupunki huomioi opiskelijat liikuntapalveluidensa saatavuudessa ja hinnoittelussa
 • Opiskelijat ovat mukana kaupungin kehittämisessä, osana päätöksentekoa ja heitä kuullaan heitä koskevissa asioissa

Opiskelija-asuminen

 • Opiskelija-asuntojen erityispiirteet huomioidaan Tampereen kaupungin kaavoituksessa
 • Opiskelija-asuntojen määrää tulee kasvattaa ja hintataso säilyttää kohtuullisena
 • Opiskelija-asunnot sijoitetaan niin, että niistä on hyvät kulkuyhteydet korkeakouluille ja palveluiden pariin

Julkinen liikenne

 • Joukkoliikenteen matkalippujen hinnoista tarjotaan opiskelija-alennus kaikille tutkinto- ja vaihto-opiskelijoille
 • Tampereen julkisen liikenteen palveluiden tulee olla niin laadukkaat, ettei oman auton käytölle olisi kaupungin sisällä tarvetta
 • Tampereen joukkoliikenteen tulee tarjota riittävä saavutettavuus digitaalisin palveluin, esimerkiksi mobiililippu ja opiskelijastatuksen todistaminen
 • Pirkanmaalla on tarjolla toimivat ja tarkoituksenmukaiset kulkuyhteydet myös ympäristökunnista korkeakouluihin
 • Joukkoliikenteen aikatauluttamisessa huomioidaan opiskelijoiden erityistarpeet ja tapahtumat

Palvelut maakunnassa

 • Opiskelijoiden terveydenhuoltouudistuksessa opiskelijaterveydenhuollosta YTHS-malliin on taattava vähintään nykyinen palveluiden laatu- ja saavutettavuustaso
 • Palveluiden siirtyessä maakunnan järjestettäväksi tulee opiskelijat tunnistaa merkittävänä palveluita käyttävänä ryhmänä
 • Opiskelijat ovat mukana maakunnan kehittämisessä, osana päätöksentekoa ja heitä kuullaan heitä koskevissa asioissa

Edunvalvontamme Suomessa

Korkeakoulutus

 • Ammattikorkeakoulutus ja -tutkinto tunnistetaan valtakunnallisesti korkeatasoisena työelämälähtöisenä koulutuksena
 • Rakenteellisessa kehittämisessä huomioidaan ammattikorkeakoulujen tuottama erityisosaaminen
 • Korkeakoulujen välistä yhteistyötä kehitetään ja edistetään valtakunnallisesti, ja korkeakouluja kannustetaan siihen
 • Kouluttautumisastetta pyritään nostamaan yhteiskunnan tarpeet huomioiden
 • Korkeakoulutus on saavutettavaa
 • Nykyiset korkeakoulutusta määrittelevät rakenteet eivät saa toimia esteenä korkeakoulutuksen kehittämiselle
 • Ammattikorkeakoulujen perusrahoituksessa perusteina ovat erityisesti laadullinen työllistyminen, opiskelijapalaute ja korkeakoulutuksen laatu
 • Ammattikorkeakoulujen rahoitus mahdollistaa ammattikorkeakouluille riittävät toimintaedellytykset kehittyvässä korkeakoulukentässä
 • Kaikesta ammattikorkeakoulussa tehtävästä työharjoittelusta on saatava asianmukainen korvaus
 • Harjoittelusta ei koidu kustannuksia opiskelijalle, eikä se aiheuta merkittäviä kustannuksia ammattikorkeakouluille. Ammattikorkeakoulu ei maksa harjoittelupaikoille opiskelijoiden ohjauksesta
 • Koulutusjärjestelmä antaa opiskelijoille hyvät mahdollisuudet laadulliseen työllistymiseen valmistumisvaiheessa
 • Suomalainen korkeakoulutus on kansainvälisesti arvostettua
 • Elinikäisen oppimisen arvo tunnustetaan ja siihen kannustetaan

Toimeentulo

 • Korkeakoulutus on maksutonta
 • Kansainvälisiä opiskelijoita kannustetaan jäämään Suomeen opiskelun jälkeen esimerkiksi verohelpotuksin
 • Opiskelijan perustoimeentulo voidaan toteuttaa perustulolla
 • Opintorahan tulee olla indeksisidonnainen
 • Opintotuen tulorajoja on nostettava
 • Opiskelijan perustoimeentulon on katettava välttämättömät asumiseen ja elämiseen liittyvät kustannukset
 • Opintolainan nostamisen on oltava vapaaehtoista
 • Asumistuen on vastattava kohtuullisen hintaisen asunnon asumiskustannuksia

Opiskelijaterveydenhuolto

 • Opiskelijaterveydenhuollon tulee kattaa perusterveydenhuolto, mielenterveyshuolto sekä hammashoito
 • Opiskelijaterveydenhuollon palveluiden tulee olla kohtuullisesti saavutettavia mm. sijainniltaan ja hintatasoltaan

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

 • Opiskelijakunta kannustaa opiskelijoita yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.
 • Opiskelijat ovat edustettuna päätöksenteon eri tasoilla
 • Opiskelijoita on kuultava kaikessa heitä koskevassa päätöksenteossa